ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง


โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมัย ทรงศิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง / ส.อบต.หมู่ 6 เบอร์โทร.089-9482719
 
นายพิณ พงษ์จะโปะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง / ส.อบต.หมู่ 9 เบอร์โทร. 081-0640042
 
นายกิตติชัย วิเวกกิ่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง / ส.อบต.หมู่ 5 เบอร์โทร. 063-0620356

 
นายอนนท์ แว่นกิ่ง
ส.อบต.หมู่ 1 เบอร์โทร.088-7145958
 
นายประนอม เฉียงสระน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2 โทร. 083-3813984
 
นางสำเริง ฉาบฉิมพลี
ส.อบต. หมู่ที่ 3 โทร. 064-8468254
 
นายตระกูล พึ่งภพ
ส.อบต. หมู่ที่ 4 โทร. 062-1046648
 
นายอนุชัย ชิดตะขบ
ส.อบต. หมู่ที่ 7 โทร. 086-2541500
 
นางอารยา พูนเกษม
ส.อบต. หมู่ที่ 8 โทร. 063-0356428
 
นายกังวาลย์ กินกิ่ง
ส.อบต. หมู่ที่ 10 โทร. 096-9094277
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology