หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 08-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07-02-2023
     เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) 25-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) 25-01-2023
     ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร อบต.ภูหลวง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 24-01-2023
     ประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 24-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 03-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 21-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ของ อบต.ภูหลวง ประจำปี 2566 21-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 02-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 01-11-2022
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 27-10-2022
     รายงานผลการดำเนินตามแผนการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565 27-10-2022
     ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 27-10-2022
     ประชาสัมพันธื 04-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29-09-2022
     รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 24-06-2022
     ประชาสัมพันธ์แนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 17-06-2022
     ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู... 10-05-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พ.ศ.2565 05-05-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 28-04-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 07-04-2022
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ eit ประจำปี 2565 23-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15-02-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 01-02-2022
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3) 30-11-2021
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 22-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07-10-2021
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ปี 2565 05-10-2021
     ประชาสัมพันธ์แผนการออกปฏิบัติสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565 01-10-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (27 ก.ย. 64) 27-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (21 ก.ย. 64) 21-09-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 21-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (16 ก.ย. 64) 16-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (13 ก.ย. 64) 13-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (8 ก.ย. 64) 08-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (6 ก.ย. 64) 06-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (3 ก.ย. 64) 03-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (2 ก.ย. 64) 02-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (31 ส.ค. 64) 31-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (30 ส.ค. 64) 30-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปอแดง หมู่ 4 30-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (27 ส.ค. 64) 27-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (26 ส.ค. 64) 26-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (25 ส.ค. 64) 26-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (23 ส.ค. 64) 23-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (20 ส.ค. 64) 20-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (19 ส.ค. 64) 19-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (18 ส.ค. 64) 18-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (17 ส.ค. 64) 17-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (14 ส.ค. 64) 16-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใข้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (13 ส.ค. 64) 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (9 ส.ค. 64) 09-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (6 ส.ค. 64) 06-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (4 ส.ค. 64) 05-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (3 ส.ค. 64) 03-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (2 ส.ค. 64) 02-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (23 ก.ค.64) 23-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (22 ก.ค.64) 22-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (21 ก.ค.64) 21-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ 20-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง 20-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ฺสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด อบต.ภูหลวงฯ 19-07-2021
     ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด อบต.ภูหลวง 16-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 05-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 24-06-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการฯ 23-06-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการ 08-06-2021
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 31-03-2021
     รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 17-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 17-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 01-02-2021
     ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 11-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1 07-01-2021
     ประขาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 29-12-2020
     ประขาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 28-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 28-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 04-12-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริทมหินคลุกซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 04-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4 29-10-2020
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14-10-2020
     ประขาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 14-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 07-10-2020
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย ประจำปีงบประมาณ 2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พ.ศ.2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 22-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 22-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศสภา อบต.ภูหลวง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที... 21-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 18-09-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 10-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลลงทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลภูหลวง 03-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 24-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 20-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3 05-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 22-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) 01-07-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 17-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15-06-2020
     ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ภูหลวง 10-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขีนน หมู่2 (แบบ บก.01) 13-05-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 08-05-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2 (ไม่ผ่าน e-gp) 28-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 09-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกถนน 304 มหาปชาบดีเถรี ม.7 (e-... 03-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยทราย หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน ... 30-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม (e-bidding) ครั้ง... 27-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านหนองก... 26-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านหนองกก (e-bidding) 23-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 16-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 16-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน 13-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม 13-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 27-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ "เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 21-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1 19-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 18-02-2020
     ประชาสัมพันธ์เงินเด็กแรกเกิด 14-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 05-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 23-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 10-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563 03-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 23-12-2019
     ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สตง 21-11-2019
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 06-11-2019
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 06-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 04-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 30-10-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4 09-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนการลดใช้พลังงาน 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของพนักงาานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)ข้ารากชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30-09-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3 25-07-2019
     ประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2562) 19-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์การร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 13-05-2019
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปี 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเงินสะสมไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน มีนาคม 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน มกราคม 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน ธันวาคม 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน พฤศจิกายน 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน ตุลาคม 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต.ภูหลวง (ครั้งที่ 2) 25-03-2019
     ประชุมคณะกรรมการ สปสช.อบต.ภูหลวง 12-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต.ภูหลวง 07-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 1 05-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย ม.1 บ้านโนนแดง 28-02-2019
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2562 06-02-2019
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม 2561 15-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 27-12-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2561 14-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจ 07-12-2018
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 03-12-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 2561 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 08-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล 19-09-2018
     ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง 24-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 24-08-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การติดตามผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ 24-08-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 20-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 25-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคมือถือเก่า 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทส์ติก ม.10 26-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือนพนักงาน,พนักงานจ้าง อบต.ภูหลวง 18-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงอ... 06-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.กับบ่อพัก 01-05-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 19-04-2018
     ประชาสัมพันธ์พายุฤดูร้อนฯ 19-03-2018
     ประชาชนใช้บริการ "มุมรักการอ่าน อบต.ภูหลวง" 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ "โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561" 09-02-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 01-02-2018
     ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ฯ 23-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล 12-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 08-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบประเมินภาษี ประจำปี 2561 25-12-2017
     อบต.ภูหลวง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การนำข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ 08-12-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน 04-12-2017
     ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง "สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ" 17-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ้าย ,งบการเงิน 06-11-2017
     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 01-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย 31-10-2017
     ประชาสัมพันธ์กออกสำรวจภาษีฯ ประจำปี 2560 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 10-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 ปี 2560 18-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2560 31-07-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 ปี 2560 14-07-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 28-06-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาฯครั้งที่ 1/1 ปี 2560 20-06-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ 01-03-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ 01-03-2017
     แผนการปฏิบัติออกรับชำะรภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 27-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดนโนบายความโปร่งใสฯ 20-02-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2560 20-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส" 16-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงเกลดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 10-01-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านห้วยแก้ว 09-01-2017
     ประชาสัมพันธ์คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ 05-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 29-12-2016
     แผนการออกซ่อมไฟฟ้าฯ ของกองช่าง 09-12-2016
     การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม) 01-12-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2560 17-11-2016
     ตรวจประเมินกองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง ประจำปี 2559 08-11-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2559 03-11-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 14-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ 07-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559 07-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 05-10-2016
     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ดำเนินการตามมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% 26-09-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 07-09-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2 ปี 2559 23-08-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 ปี 2559 16-08-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 05-08-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 06-07-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 05-07-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 05-07-2016
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 30-06-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 30-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 30-06-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 29-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 17-06-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 ปี 2559 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2559 13-06-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 04-05-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 07-04-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 07-04-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 05-04-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ 24-03-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 08-03-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 07-03-2016
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงนจ้าง 01-03-2016
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานจ้าง) 26-02-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2 ปี 2559 19-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯตามประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระ... 16-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าฯ 16-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบลภูหลวง 11-02-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2559 11-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 09-02-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 04-02-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1 22-01-2016
     รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 22-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558(ตาม รธมน.) 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2558 14-01-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 06-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษีประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     จดหมายข่าวเดือนกพฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2558 10-11-2015
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 06-11-2015
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 06-11-2015
     ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด 30-10-2015
     อบต.ภูหลวง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 26-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองฯ 25-10-2015
     อบต.ภูหลวง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 12-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 06-10-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 06-10-2015
     จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 06-10-2015
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2558 06-10-2015
     อบต.ภูหลวง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01-10-2015
     นพัอบต.ภูหลวงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 28-09-2015
     ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดทำ MOU ด้านการเงิน กับคลังจังหวัดนครราชสีมา 14-08-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 03-08-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่1) 28-07-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 10-07-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสา่มปี พ.ศ. 2559-2561 26-06-2015
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 02-06-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2558 01-05-2015
     จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2558 23-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน กุมภาพันธ์ 2558) 17-03-2015
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน ตุลาคม 2557) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน มกราคม 2558) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน ธันวาคม 2557) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน พฤศจิกายน 2557) 17-03-2015
     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้จัดทำประกาศปรับลดขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประ... 26-02-2015
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2558 19-02-2015
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2558 02-02-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 20-01-2015
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20-01-2015
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2557 16-12-2014
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 10-12-2014
     เชิ้ญร่วมงานลอยกระทงประจำปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจ... 20-10-2014
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 13-10-2014
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน กันยายน 2557 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน สิงหาคม 2557 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 12-10-2014
     จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2557 12-10-2014
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 09-10-2014
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 57 26-08-2014
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 57 31-07-2014
     หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 23-05-2014
     กองคลัง อบต.ภูหลวง ออกจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 24-03-2014
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 14-02-2014

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology