หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 19-05-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พ.ศ.2566 03-04-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 30-03-2023
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 13-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 08-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07-02-2023
     เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) 25-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) 25-01-2023
     ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร อบต.ภูหลวง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 24-01-2023
     ประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 24-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 03-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 21-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ของ อบต.ภูหลวง ประจำปี 2566 21-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 03-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 02-11-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 01-11-2022
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 27-10-2022
     รายงานผลการดำเนินตามแผนการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565 27-10-2022
     ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 27-10-2022
     ประชาสัมพันธื 04-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29-09-2022
     รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 24-06-2022
     ประชาสัมพันธ์แนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 17-06-2022
     ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู... 10-05-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พ.ศ.2565 05-05-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 28-04-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 07-04-2022
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ eit ประจำปี 2565 23-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15-02-2022
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 01-02-2022
     ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 31-01-2022
     ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3) 30-11-2021
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 22-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07-10-2021
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ปี 2565 05-10-2021
     ประชาสัมพันธ์แผนการออกปฏิบัติสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565 01-10-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (27 ก.ย. 64) 27-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (21 ก.ย. 64) 21-09-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 21-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (16 ก.ย. 64) 16-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (13 ก.ย. 64) 13-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (8 ก.ย. 64) 08-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (6 ก.ย. 64) 06-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (3 ก.ย. 64) 03-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (2 ก.ย. 64) 02-09-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (31 ส.ค. 64) 31-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (30 ส.ค. 64) 30-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปอแดง หมู่ 4 30-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (27 ส.ค. 64) 27-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (26 ส.ค. 64) 26-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (25 ส.ค. 64) 26-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (23 ส.ค. 64) 23-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (20 ส.ค. 64) 20-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (19 ส.ค. 64) 19-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (18 ส.ค. 64) 18-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (17 ส.ค. 64) 17-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (14 ส.ค. 64) 16-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใข้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (13 ส.ค. 64) 13-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (9 ส.ค. 64) 09-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (6 ส.ค. 64) 06-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (4 ส.ค. 64) 05-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (3 ส.ค. 64) 03-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (2 ส.ค. 64) 02-08-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (23 ก.ค.64) 23-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (22 ก.ค.64) 22-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง (21 ก.ค.64) 21-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ 20-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ อบต.ภูหลวง 20-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ฺสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด อบต.ภูหลวงฯ 19-07-2021
     ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด อบต.ภูหลวง 16-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 05-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 24-06-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการฯ 23-06-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานโครงการ 08-06-2021
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 31-03-2021
     รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 17-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 17-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 01-02-2021
     ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 11-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 07-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1 07-01-2021
     ประขาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 29-12-2020
     ประขาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 28-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 28-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 04-12-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริทมหินคลุกซอยทรัพย์เจริญ หมู่ 2 04-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4 29-10-2020
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14-10-2020
     ประขาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 14-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 07-10-2020
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย ประจำปีงบประมาณ 2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พ.ศ.2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30-09-2020
     ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 22-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 22-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศสภา อบต.ภูหลวง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที... 21-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 18-09-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการฯ 10-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลลงทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลภูหลวง 03-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 24-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 20-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3 05-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 22-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) 01-07-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 17-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15-06-2020
     ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ภูหลวง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ภูหลวง 10-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขีนน หมู่2 (แบบ บก.01) 13-05-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 08-05-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2 (ไม่ผ่าน e-gp) 28-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 09-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกถนน 304 มหาปชาบดีเถรี ม.7 (e-... 03-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยทราย หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน ... 30-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม (e-bidding) ครั้ง... 27-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านหนองก... 26-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านหนองกก (e-bidding) 23-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 16-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 16-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน 13-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม 13-03-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 27-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ "เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 21-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ลงระบบ egp) ไตรมาสที่ 1 19-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 18-02-2020
     ประชาสัมพันธ์เงินเด็กแรกเกิด 14-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 05-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 23-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 10-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563 03-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 23-12-2019
     ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สตง 21-11-2019
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 06-11-2019
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 06-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 04-11-2019
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 30-10-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 4 09-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนการลดใช้พลังงาน 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของพนักงาานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)ข้ารากชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) 01-10-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30-09-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 3 25-07-2019
     ประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2562) 19-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์การร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 13-05-2019
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปี 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเงินสะสมไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน มีนาคม 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน มกราคม 2562 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน ธันวาคม 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน พฤศจิกายน 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายเดือน ตุลาคม 2561 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 2 19-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต.ภูหลวง (ครั้งที่ 2) 25-03-2019
     ประชุมคณะกรรมการ สปสช.อบต.ภูหลวง 12-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต.ภูหลวง 07-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ลง egp) ไตรมาสที่ 1 05-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย ม.1 บ้านโนนแดง 28-02-2019
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2562 06-02-2019
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม 2561 15-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 27-12-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2561 14-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจ 07-12-2018
     ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 03-12-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 2561 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2562 08-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล 19-09-2018
     ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง 24-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 24-08-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การติดตามผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ 24-08-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 20-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 25-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคมือถือเก่า 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัทส์ติก ม.10 26-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การประชุมประจำเดือนพนักงาน,พนักงานจ้าง อบต.ภูหลวง 18-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนถึงอ... 06-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุก่อสร้างท่อ คสล.กับบ่อพัก 01-05-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 19-04-2018
     ประชาสัมพันธ์พายุฤดูร้อนฯ 19-03-2018
     ประชาชนใช้บริการ "มุมรักการอ่าน อบต.ภูหลวง" 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ "โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561" 09-02-2018
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 01-02-2018
     ประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ฯ 23-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล 12-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 08-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบประเมินภาษี ประจำปี 2561 25-12-2017
     อบต.ภูหลวง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การนำข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ 08-12-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน 04-12-2017
     ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง "สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ" 17-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ้าย ,งบการเงิน 06-11-2017
     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 01-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย 31-10-2017
     ประชาสัมพันธ์กออกสำรวจภาษีฯ ประจำปี 2560 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 10-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 ปี 2560 18-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2560 31-07-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 ปี 2560 14-07-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 28-06-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาฯครั้งที่ 1/1 ปี 2560 20-06-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ 01-03-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ 01-03-2017
     แผนการปฏิบัติออกรับชำะรภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 27-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดนโนบายความโปร่งใสฯ 20-02-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2560 20-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส" 16-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงเกลดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 10-01-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านห้วยแก้ว 09-01-2017
     ประชาสัมพันธ์คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ 05-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 29-12-2016
     แผนการออกซ่อมไฟฟ้าฯ ของกองช่าง 09-12-2016
     การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม) 01-12-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2560 17-11-2016
     ตรวจประเมินกองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง ประจำปี 2559 08-11-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2559 03-11-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 14-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ 07-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559 07-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 4 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 05-10-2016
     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ดำเนินการตามมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% 26-09-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 07-09-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2 ปี 2559 23-08-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 ปี 2559 16-08-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 05-08-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 06-07-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 3 05-07-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 05-07-2016
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 30-06-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 30-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 30-06-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 29-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 17-06-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 ปี 2559 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2559 13-06-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 04-05-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 07-04-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 07-04-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 05-04-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ 24-03-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 08-03-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 07-03-2016
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงนจ้าง 01-03-2016
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานจ้าง) 26-02-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2 ปี 2559 19-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯตามประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระ... 16-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าฯ 16-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบลภูหลวง 11-02-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/1 ปี 2559 11-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 09-02-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 04-02-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาส 1 22-01-2016
     รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 22-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูหลวง ปี 2558(ตาม รธมน.) 21-01-2016
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2558 14-01-2016
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 06-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษีประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     จดหมายข่าวเดือนกพฤศจิกายน 2558 08-12-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2558 10-11-2015
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 06-11-2015
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 06-11-2015
     ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด 30-10-2015
     อบต.ภูหลวง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 26-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองฯ 25-10-2015
     อบต.ภูหลวง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 12-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 06-10-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 06-10-2015
     จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 06-10-2015
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2558 06-10-2015
     อบต.ภูหลวง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01-10-2015
     นพัอบต.ภูหลวงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 28-09-2015
     ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จัดทำ MOU ด้านการเงิน กับคลังจังหวัดนครราชสีมา 14-08-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 03-08-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่1) 28-07-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 10-07-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสา่มปี พ.ศ. 2559-2561 26-06-2015
     ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 02-06-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2558 01-05-2015
     จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2558 23-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน กุมภาพันธ์ 2558) 17-03-2015
     ประชาสัมพันธ์ การจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน ตุลาคม 2557) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน มกราคม 2558) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน ธันวาคม 2557) 17-03-2015
     ประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558(เดือน พฤศจิกายน 2557) 17-03-2015
     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้จัดทำประกาศปรับลดขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประ... 26-02-2015
     จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2558 19-02-2015
     จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2558 02-02-2015
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 20-01-2015
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20-01-2015
     จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2557 16-12-2014
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 10-12-2014
     เชิ้ญร่วมงานลอยกระทงประจำปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจ... 20-10-2014
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 13-10-2014
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน กันยายน 2557 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน สิงหาคม 2557 12-10-2014
     งบการเงิน (งบเดือน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 12-10-2014
     จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2557 12-10-2014
     ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 09-10-2014
     จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 57 26-08-2014
     จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 57 31-07-2014
     หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 23-05-2014
     กองคลัง อบต.ภูหลวง ออกจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 24-03-2014
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 14-02-2014

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์