Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบและกฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตราสัญลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง


ลำดับ หัวข้อ
1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
2 กองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง ร่วมตรวจคัดกรองตาฯ
3 ประชุม สปสช.อบต.ภูหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
4 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองฯผุ้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2559
5 สปสช.ออกพ่นหมอกควัน ระงับการระบาดของโรคไข้เลือดออก
6 โครงการประชาชนคนภูหลวง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2559
7 โครงการหนึ่งกำลังใจแด่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลภูหลวง (สปสช.)
8 แนะนำกองทุน สปสช.อบต.ภูหลวง
9 ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง ประจำปี 2559
10 ประชุมการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
11 ประชุมคณะกรรมการ สปสช.อบต.ภูหลวง
12 โครงการหญิงตั้งครรภ์
13 สปสช.อบต.ภูหลวง รับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2560
14 ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ฯ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology