ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง


โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
นายก อบต.ภูหลวง เบอร์โทร. 064-7890451
 
นายสมาน นาคเกษม
รองนายก อบต.ภูหลวง เบอร์โทร. 064-0897597
 
นายพีรพล งอนกิ่ง
รองนายก อบต.ภูหลวง เบอร์โทร. 086-2567610
 
นางสาวชลลัดดา แสงอรุณ
เลขานุการนายก อบต.ภูหลวง เบอร์โทร. 062-6945623


หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.089-2581388
 
 
นางสาวจิราพร มันกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ โทร.087-2496591
 
นางสุรักษา หวานสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ติดต่อ โทร.089-2581388
 
นายสุวิทย์ ทับลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ โทร.081-5675799
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology