Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบและกฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตราสัญลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 

วิสัยทัศน์


      องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่และความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรทุกองค์กร ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาตำบลภูหลวง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอำเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ผนวกเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
ก้าวไกลการบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดียิ่ง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ สงบสุขแดนธรรมะ ”

 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology